انواع و شرایط عضویت

عضویت پیوسته

موسسان جمعیت و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی ، اقتصاد و بازرگانی، علوم پزشکی ، داروسازی و رشته های وابسته باشند می توانند به عضویت پیوسته درآیند.

عضویت وابسته

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند یک شاغل باشند.

عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویانی که در رشته های کشاورزی، اقتصاد و بازرگانی، علوم پزشکی، داروسازی به تحصیل اشتغال دارند.

عضویت افتخاری

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های کشاورزی، اقتصاد و بازرگانی، علوم پزشکی، داروسازی و علوم زعفران حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف جمعیت کمکهای موثر و ارزنده نموده باشند.

اعضای موسسات (حقوقی)

سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت جمعیت درآیند.