مهندس عبدالله ملافیلابی

مهندس عبدالله ملافیلابی

موسس

دکتر محمد کافی

دکتر محمد کافی

موسس

دکتر رضا قربانی

دکتر رضا قربانی

موسس

دکتر محسن عاطفی

دکتر محسن عاطفی

موسس

دکتر حاجیان شهری

دکتر حاجیان شهری

موسس

دکتر کاظم دانشور حسینی

دکتر کاظم دانشور حسینی

موسس

دکتر بازوبندی

دکتر بازوبندی

موسس, هیئت مدیره

دانشیار علف های هرز

دکتر محمودرضا کریمی شهری

دکتر محمودرضا کریمی شهری

موسس, هیئت مدیره

استادیار گیاهپزشکی

دکتر رضا صدرآبادی حقیقی

دکتر رضا صدرآبادی حقیقی

موسس, هیئت مدیره

دانشیار زراعت

مهندس عباس همتی کاخکی

مهندس عباس همتی کاخکی

موسس, هیئت مدیره

کارشناس ارشد صنایع غذایی

مهندس علی اصغر پادارلو

مهندس علی اصغر پادارلو

موسس, هیئت مدیره

استادیار علف های هرز