مهندس علی‌اصغر تورانی

مهندس علی‌اصغر تورانی

هیئت مدیره

کارشناس ارشد زراعت

مهندس رامین اسمی

مهندس رامین اسمی

هیئت مدیره

دانشجوی دکترای زراعت و اکولوژی

دکتر فرهاد سحرخیز

دکتر فرهاد سحرخیز

هیئت مدیره

دکتر حسن فیضی

دکتر حسن فیضی

هیئت مدیره

استادیار زراعت و اکولوژی

دکتر بازوبندی

دکتر بازوبندی

موسس, هیئت مدیره

دانشیار علف های هرز

دکتر محمودرضا کریمی شهری

دکتر محمودرضا کریمی شهری

موسس, هیئت مدیره

استادیار گیاهپزشکی

مهندس علی مختاریان

مهندس علی مختاریان

هیئت مدیره

دانشجوی دکترای باغبانی

دکتر رضا صدرآبادی حقیقی

دکتر رضا صدرآبادی حقیقی

موسس, هیئت مدیره

دانشیار زراعت

دکتر پرویز رضوانی مقدم

دکتر پرویز رضوانی مقدم

هیئت مدیره

استاد اکولوژی

مهندس عباس همتی کاخکی

مهندس عباس همتی کاخکی

موسس, هیئت مدیره

کارشناس ارشد صنایع غذایی

مهندس علی اصغر پادارلو

مهندس علی اصغر پادارلو

موسس, هیئت مدیره

استادیار علف های هرز