جمعیت ایرانی علوم زعفران

 جستجو

معرفی انجمن

جمعیت ایرانی علوم زعفران موسسه ای غیرانتفاعی و علمی پژوهشی است که با مجوز رسمی کمیسیون انجمن های علمی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است و هدف از تشکیل این جمعیت، پیشرو و ارتقای علمی دانش زعفران و توسعه کیفی نیرو های متخصص و بهبود و انسجام بخشی به امور دانشی، پژوهشی و آموزشی در زمینه های فناوری تولید، فرآوری کنترل کیفیت، کاربرد های دارویی و غذایی زعفران و بازاریابی می باشد. به منظور نیل به اهداف مذکور جمعیت، فعالی ها و وظایف زیر را دنبال می کند. انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم زعفران سروکار دارند. همکاری با نهاد های اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت جمعیت ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین اللملی انتشار کتب و نشریات علمی
بیشتر بخوانید